Data Center คืออะไรกันแน่ ?

Data Center หรือศูนย์ข้อมูลหมายถึงการบริหาร ออกแบบพื้นเพื่อการวางระบบประมวลผลกลางและเน็ตเวิร์ค หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใดๆ ซึ่งหากเปรียบData Center หรือศูนย์ข้อมูล เป็นระบบสมองของมนุษย์ก็ไม่ผิดนัก และหลักการออกแบบData Center หรือศูนย์ข้อมูล  ควรพิจารณาสิ่งต่างๆ อาทิเช่น

  • ความมีเสถียรภาพของ Data Center 
  • ความพร้อมใช้งานและระบบความปลอดภัยของ Data Center
  • การบำรุงรักษาของ Data Center
  • ความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อการขยับขยายในอนาคต

นอกจากนี้ การที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ จะเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายไดันั้น ต้องมี เซิร์ฟเวอร์ หรือ Server  เครื่องศูนย์บริการข้อมูล เซิร์ฟเวอร์นี้มีหน้าที่แจกหรือจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น  File Server ให้กับเครื่องลูกข่าย ซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูงนั้น จะสามารถรองรับความผิดพลาดหรือ error ได้มาก สามารถทำงานหนักได้ตลอดเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมถึงเครื่องลูกข่าย หรือ Client / Workstation อันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

Connecting Devices หรืออุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อทำการรับและส่งข้อมูลในเครือข่าย

Hub หรือเราเรียกกันติดปากว่า ฮับ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังอีกพอร์ตหนึ่ง ยิ่งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับฮับมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้แบนด์วิธ

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องลดลง

            แม้นี่จะเป็นเพียงอุปกรณ์บางส่วนที่มีผลกับ Data Center แต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของสำคัญและความตระหนักว่า ดาต้าเซ็นเตอร์  ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเก็บคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการมุ่งดูแล รักษาเสถียรภาพของระบบประมวลผลของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานหรือการบริการได้อย่างไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้ ควรรำลึกไว้เสมอว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยงานหรือคนที่เห็นความสำคัญของ ดาต้าเซ็นเตอร์  จึงใส่ใจกับData Center

Leave a comment

Filed under Data Center